q תנאי ביטול עסקה - הום אנד קארפטס
החלפה והחזרה כספי עד 14 ימי עסקים
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

תנאי ביטול עסקה

 1. אם ברצון המזמין/ה לבטל עסקת רכישה, עליו/ה להודיע על כך לבעל האתר מיד עם קבלו/ה את המוצר ובלבד שלא נפתחה אריזתו המקורית ו/או לא נעשה בו שימוש, בנוסף יש לציין את סיבת הביטול וכן לאמת את פרטי הרכישה כנדרש ע"י בעל האתר באמצעות חשבונית הרכישה.

יודגש כי מוצר/ים אשר נרכש/ו ויוצר במיוחד עבור הלקוח על פי דרישות (כגון גודל מיוחד, צבע ו/או טקסטורה שאינו קיים וכיוצ"ב) או מידות מיוחדות לא ניתן לבטל את העסקה ולקבל החזר כספי בעבורם בהתאם לסעיף 6(א)(2) לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010.

בנוסף, יודגש כי גם מוצר/ים אשר נרכש/ו אשר ואינו עומד בתנאים של סעיף 6 (א)(2) אלא עומד בתנאיו של סעיף 2(1) ניתן עד 14 יום מיום רכישתם לבטל את העסקה והכל בהתאם לכך שלא נפתחה אריזתם המקורים ולא נעשה בהם שימוש בהתאם לסעיף 2(1) לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010.

 1. בעל האתר זכאי ורשאי לבטל את הרכישה בכל עת, בהודעה ללקוח/ה ותוך מתן החזר כספי ללקוח/ה.
 2. ביטול עסקה עקב פגם במוצר תותר בהתאם לתנאים הקבועים בחוק הגנת הצרכן בתוך יומיים (2) ימים ממועד ביצוע האספקה ללקוח/ה למעט על מוצרים שנעשה בהם שימוש, פתיחת אריזתם המקורית בהתאם לסעיף: 2(1) לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010. למרות האמור לעיל התאם לסעיף 6(א)(2) לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010 עליהם לא תינתן אפשרות לביטול עסקה מרגע קבלתם על ידי הלקוח/ה. ואולם אם בעל האתר הסכים לביטול העסקה יוחזרו סכום העסקה ללא תוספת דמי המשלוח והכל בתנאי שהתמלאו התנאים כדלקמן:
  • הלקוח הציג הוכחת קנייה המעידה על קניית המוצר ותאריך הרכישה;
  • המוצר הפגום הוחזר לבעל האתר בשלמותו ומבלי שנעשה בו שימוש ומבלי שאריזתו נפתחה ונשארה אטומה;
  • הפגם הינו פגם שהיה קיים במוצר בעת ההגעה ללקוח/ה ולא נגרם בשל שימוש בו.
 3. ביטול עסקה בשל חרטה של הלקוח/ה תינתן בהתאם לאמור לעיל בסעיף 41, תוך 14 ימים מעת קבלת המוצר ובלבד שאינו עומד בסעיף 6(א)(2) לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010, ושלא נפתחה אריזתם המקורית ו/או לא נעשה בהם שימוש ו/או הוחזרו לבעלת האתר ובהתאם לסעיף 2(1) לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010.
 4. למען הסר ספק, מודגש בזה כי במקרים הבאים לא תתקבל הודעת ביטול עסקה ולא יינתן החזר כספי והם:

45.1 אם דרישת הביטול היא לגבי מוצר שאיננו באריזתו המקורית.

45.2 אם דרישת הביטול היא לגבי מוצר שכבר נעשה בו שימוש.

45.3 אם דרישת הביטול היא לגבי מוצר שלא הוחזר לבעל האתר.

45.4 אם דרישת הביטול היא לגבי מוצר שנרכש בהתאם לסעיף 6(א)(2) לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010 כאמור בסעיף 41 לעיל.

 1. בהחזרה של מוצר ע"פ האמור בסעיפים: 41 ,43 ,45 לעיל ינוכו 5% מסך העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מבניהם, כדמי ביטול כמו כן תנוכה מסך העסקה עמלת דמי המשלוח אם המוצר נשלח למזמין ושולמו בגינו דמי משלוח.
 2. האחריות להחזרת המוצר אל בעל האתר, לרבות העלויות הכרוכות בכך כגון דמי משלוח בעבור החזרת המוצר, מוטלת על הלקוח/ה בלבד ויודגש כי לא תיתנן אפשרות ללקוח להחזיר את המוצר לבעל האתר באמצעות דואר ישראל אלא על המזמין להחזירו לבעל האתר במסירה אישית בלבד ,ויראו את המוצר כמוחזר לידיו של בעל האתר, אם יהיה בידי המזמין אישור בכתב על כך מבעל האתר.
 3. החזר כספי עקב ביטול עסקה יבוצע לאמצעי התשלום ממנו בוצעה הרכישה על פי כל דין ולפי מועדי חברת האשראי. למען הסר ספק, ההחזר הכספי יבוצע לפי התשלום אשר שולם בפועל בניכוי דמי ביטול, ולרבות דמי משלוח והכל לפי העניין.
 4. בנוסף לדמי הביטול כמצוין לעיל, רשאי בעל האתר לגבות מלקוח/ה שביטל/ה עסקה באשראי, פייפאל וכו' עמלת ביטול עסקה באשראי בגובה עמלת הביטול אשר נגבית מבעל האתר ע"י חברת האשראי/ פייפאל.
 5. הזכות להחזיר מוצר כפופה לסייגים נוספים כאמור בסעיף 14ג' לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981. ולסעיפים 2(1) ו- 6(א)(2) לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010.

טופס ביטול עסקה
על מנת שנוכל לספק לך שירות טוב יותר, כל השדות המתבקשים הינם חובה.

פתח צ'אט
1
צריך עזרה?
שלום ????נוכל לעזור לך?